Chiesa di Santa Maria sopra Minerva

( Pigna IX )

( deel 2/4 )

Tussen vijfde en zesde kapel rechts

‒ Anoniem: Grafmonument van Caesari Valentino

‒ Anoniem: Grafmonument van Filippo Baldassino

Monumenten van Baldassino (links) en Valentino (rechts)

Vierde pilaar rechts

‒ Anoniem: Grafmonument van Francisco Nobili

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 4e pilaar re, graf Nobili,
Monument van Nobili
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 6e k re, Cap Aldobrandini, overzicht
Cappella Aldobrandini
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 6e k re, Cap Aldobraindini, Alberti, gewelf
Cappella Aldobrandini, Alberti, Gewelffresco's
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 6e k re, Cap Aldobrandini, Overzicht
Cappella Aldobrandini, achterwand

Cappella Aldobrandini (zesde kapel rechts)

Oorspronkelijk was deze kapel gewijd aan Sint Caterina van Alexandrië en ver­volgens aan het Santis­simo Sacra­men­to.
De kapel is gebouwd in opdracht van kar­dinaal Matteo Orsini en ging in 1587 over op de prin­se­lijke familie van Aldo­brandini.
Nadat Ippolito Aldobrandini was ver­ko­zen tot paus Clemens VIII (1592–1605) liet hij de kapel op een indruk­wek­kende wijze totaal reno­ve­ren. De opdracht werd gege­ven aan Giacomo della Porta, die ook de graftombes ontwierp van de ouders van de paus: Sil­ves­tro Aldobrandini en Lesa Deti. Het beeld­houw­werk hiervoor werd ge­deel­te­lijk ook uitge­voerd door Nicolas Cor­dier, een Franse beeld­houwer die vrij­wel zijn gehele leven in Rome verbleef.
Na de dood van Giacomo della Porta in 1602 werd de in­rich­ting van de kapel voorgezet door Car­lo Maderno en Girolamo Rainaldi, die bei­den voor­al het bovenste deel van de kapel voor hun rekening namen.
De kapel werd in 1611 ingewijd.
Geheel in de geest van de Contrareformatie gaat het weelderige marmer gepaard met een zekere strengheid.

– Cherubino Alber­ti: Over­win­ning van het kruis

Dit fresco tegen het gewelf werd tussen 1605/’11 uitgevoerd.

– Cherubino Alber­ti: Enge­len dra­gen de sym­bo­len van de lij­dens­werk­tuigen

Tegen de pendentie­ven.

– Federico Ba­roc­ci: In­stelling van de Eucha­ris­tie

Dit altaarstuk uit 1594/1607 geldt als een belang­rijk werk.

– Camillo Maria­ni: Paulus

Dit marmeren beeld uit 1600/’04 staat rechts van het altaar.

– Camillo Mariani: Buste van Silvestro Aldo­brandini

Dit beeldhouwwerk da­teert uit 1600/’04 en staat links van het altaar.

– Camillo Mariani: Petrus

Dit marmeren beeld­houw­werk dateert uit 1600/’04 en staat links van het altaar.

– Ippolito Buzi: Buste van een lid van de Aldo­bran­di­ni-familie

Dit werk is uit de­zelf­de tijd en staat even­eens rechts van het altaar.

– Cherubino Al­ber­ti: Pro­feet Eze­chiël

Dit fresco uit 1605/’11 is op de recht­se wand aange­bracht.

– Giacomo della Porta en Nico­las Cordier: Graf­mo­nu­ment van Silvestro Aldo­bran­dini

Dit marmeren monument van de vader († 1558) van paus Cle­mens VIII werd tus­sen 1592/1611 gemaakt.
De personificatie van la Prudenza (voorzichtigheid), die zich­zelf met naakte borst in de spiegel bekijkt, en la Forza (kracht) in de nissen aan de zijkant van het monu­ment zijn door Ippolito Buzzi en Nicolas Cordier gemaakt.
De bei­de putti zijn van Ste­fano Maderno.

– Nicolas Cordier: Sint-Sebas­­tiaan

Dit beeld wordt nog al eens ver­plaatst: meestal staat het in een nis ach­teraan in de rechtse wand.
Het zou de eer­ste versie zijn van Michel­ange­lo’s ‘Verre­zen Chris­tus met kruis’ (zie verder bij het ‘koor’). Michel­ange­lo begon al in 1514 met dit beeld, maar uit erger­nis dat er bij het gezicht een ont­sierende zwarte ader door het mar­meren gezicht liep, wilde hij er niet verder aan werken. 
Cor­dier heeft daarna het beeld bewerkt en ervan gemaakt wat het nu is.

Cappella Aldobrandini, Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Cappella Aldobrandini, Barocci, Instelling van de Eucharistie
Cappella Aldobrandini, Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Cappella Aldobrandini, Barocci, Instelling van de Eucharistie
Cappella Aldobran- dini, Cordier, San Sebastiano
Cappella Aldobrandini, Cordier, San Sebastiano
Cappella Aldobrandini, Monument van Lesa Deti (links)
Cappella Aldobrandini, Monumenten van Lesa Deti (links) en Silvestro Aldobrandini (rechts)
Cappella Aldobrandini, Monument van Silvestro Aldobrandini (rechts)

– Cherubino Alberti: Eri­tre­se sibille

Dit fresco is tegen de linkse wand geschilderd.

– Giacomo della Porta en Nicolas Cordier: Grafmonument van Lesa (Luisa) Deti

Dit is de marmeren tombe voor de moeder († 1557) van paus Clemens VIII en werd eveneens, tegelijk met het er tegen­over gelegen monument, vervaardigd tussen 1592-1611 naar een ontwerp van Giacomo della Porta.
Het beeld van de overledene is van de hand van Nicolas Cor­dier en de personificaties van la Carità (barmhartig­heid, naas­tenliefde) en la Religione (religie) in de nissen aan de zijkant zijn van Nicolas Cordier, respectievelijk van Camillo Mariani.

– Nicolas Cordier of Ippolito Buzi: Paus Cle­mens VIII

Dit marmeren beeld uit 1600/’04 staat in een nis achteraan de linkse wand.

Cappella Aldobrandini, Monumenten van Lesa Deti (links) en Silvestro Aldobrandini (rechts)
Della Porta en Cordier, Monument van Lesa Deti
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 6e k re, Cap Aldobrandini, Mon Silvestro Aldobrandini, 2009
Della Porta en Cordier, Monument van Silvestro Aldobrandini

Tussen zesde en zevende kapel rechts

– Rinaldo Rinaldi: Grafmonument van Francesco Ber­tazzoli

Dit monument is voor de in 1830 overleden kardinaal.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, tussen 6e en 7e k re, Rinaldi, graf Bertazzoli
Rinaldi, Monument voor Bertazzoli

Vijfde pilaar rechts

– Anoniem: Grafmonument van Giovanni de Vic­to­ri

Dit monument dateert uit circa 1617.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 5e pilaar re, graf Victorii
Monument van De Victori

Cappella di San Raimondo di Peñafort (zeven­de kapel rechts)

Deze kapel werd gesticht door kardinaal Juan Diego de Coca († 1477) en was gewijd aan Sint Paulus en Johannes de Doper.
Tegen de wanden staan talrijke grafmonumenten uit diverse perioden.

– Anoniem: Altaar

De schepper van het altaar is een onbekende handswerkman. Het is gemaakt van polichroom marmer en voorzien van kostbaar inleg­werk.

– Nicola Magni: Sint Paulus en Sint Raimondo di Peña­fort

Dit altaarstuk is 17e eeuws.

Cappella di San Raimondo di Peñafort
Cappella di San Raimondo di Peñafort

– Andrea Bregno: Grafmonument van kardinaal Juan Diego de Coca

Tegen de rechtse wand staat een van de betere werken van deze beeldhouwer. De prachtig versierde renais­san­cetombe van deze Spaan­se kardinaal dateert uit 1477. Het staat ech­ter niet meer op zijn oorspron­ke­lijke plaats, nadat het do­de lichaam van de kardinaal in 1477 naar Burgos is over­ge­bracht.

– Melozzo da Forlì (toe­geschreven aan) : Laat­ste Oordeel (Chris­tus de Rech­ter tussen twee Engelen)

Van dit fresco, dat tegen de lunetten is geschilderd, is ver­der niets bekend.

– Leerling van An­drea Bregno: Graf­mo­nument van Bene­detto Sopranzi

Deze bisschop van Nicosia stierf in 1495. Het mar­me­ren monument staat tegen de linkse wand

– Anoniem: Graf­mo­nument van Giu­seppe Pighini

Deze kloosteroverste stierf in 1708.

– Anoniem: Graf­mo­nument van Ange­lo Galli

Dit graf is van 1859.

– Anoniem: Grafmonument van Fran­cesco di Pucci

Hij stierf in 1602.

– Anoniem: Grafmonu­ment van Filip­po Rufini

Het dateert van ongeveer 1860.

– Anoniem: Grafmonu­ment van Vin­cenzo Parra­ta

Uit circa 1641.

– Tenerani: Grafmonu­ment van Nata­lia Komer Spa­da

Deze zeer adellijke dame stierf in 1860.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 7e k re, Cap di San Raimondo de Peñafort, Mon Juan Diego de Coca
Bregno, Monument van De Coca
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 7e k re, Cap di San Raimondo de Peñafort, Mon Benedetto Sopranzi
Monument van Sopranzi

Links van de Cappella di San Rai­mon­do di Peña­fort

– Girolamo Siciolante da Sermo­ne­ta: Santa Lucia en Santa Aga­ta

Het bijzondere van dit altaarstuk uit cir­ca 1550 is dat het een olieverf­schil­de­ring is die direct op de muur is aan­gebracht.
Het schilderwerk boven het altaar dat in 1550 door Ones­ta Marsiliana werd gemaakt, is in 1975 verwij­derd. Het is niet bekend wat ermee gaat gebeuren.

– Czoznowsky: Grafmonument van Giuseppe Szis­mo­nowsky

Hij was de laatste afstammeling van Matteo Corvino; hij stierf in 1867 in Rome.
Zesde pilaar rechts

– Anoniem: Grafmonument van Vifredo Bro­nis­law

De overledene was zouaaf uit Lamoricière (Frankrijk). In 1868 raakte hij gewond en stierf enige tijd daar­na.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, tussen 7e k re en trans re, Siciolante da Sernoneta, Santa Lucia en Agata
Siciolante da Sermoneta, Sante Lucia en Agata

Rechts van de Cappella del Crocifisso

– Taddeo Landini: Grafmonument van Ame­ri­go Strozzi

Dit monument is uit circa 1592.

Landini, Monument voor Strozzi

Cappella del Crocifisso (kapel van het kruis­beeld) (rechtse transept, eerste kapel rechts om de hoek van het zijschip)

Deze gotische kapel met een gebeeld­houwde marmeren archi­vol­te stond eerst onder de patrona­ge van de Ghini- en later onder die van de Micara-fami­lie.
De kapel heeft haar naam te danken aan het houten kruisbeeld op het altaar.
Een onderdeel van het altaar is in 1663 bij de ingang van deze kapel neergezet.
Dit dateert uit de tijd van de inwijding van deze kerk (circa 1290).

– Anoniem: Christusbeeld

Het Christusbeeld dat hier hangt, dateert uit het begin van de 15e eeuw en is geschilderd met tempera op hout. Het dateert uit de 13e eeuw en werd vroeger aan Giotto toe­ge­schreven.

Cappella del Crocifisso, Sint Barnabas en Maria Magdalena
Cappella del Crocifisso, Sint Barnabas en Maria Magdalena

Rechts van de Cappella Carafa

– Giacomo della Porta: Grafmonument voor Emi­lio Pucci Pandolfi

Dit monument voor Enrico Pucci is van polichroom mar­mer en werd in 1590/’95 gemaakt in opdracht paus Cle­mens VIII.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, trans re, tussen Cap Crocifisso en Cap Caraffa, Della Porta, Graf Pucci Pandolfi, 2011
Della Porta, Monument van Pucci Pandolfi
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, trans re, Cap Carafa, Overzicht 2
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Cappella Carafa, overzicht
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, trans re, Cap Carafa, Plafond, 2009
Cappella Caraffa, Del Garbo, plafond

Cappella Carafa of Cappella di Tom­ma­so d’Aquino(einde rechtse transept)

De Cappella Carafa werd in 1493 als grafkapel gebouwd. Hoewel hij meestal de Cappella Carafa wordt genoemd naar de opdrachtgever, kardinaal Oliviero Carafa uit Napels, is de kapel officieel gewijd aan de Dominicaner monnik en kerkmeester Thomas van Aquino (1224–1274).
De res­ten van Tho­mas van Aqui­no wer­den in deze kapel bewaard tot 1511, waar­na zij naar Napels zijn ver­huisd.

– School van Mino da Fiesole, An­drea del Verrocchio en Giuliano da Maiano: Boog en balustrade

De mooie boog met gecanneleerde Corin­thi­sche pilasters en balus­trade zijn fijn bewerkt door Florentijnse beeldhouwers.

– Raffaellino del Garbo: Sibillen en engelen

De vier sibillen zijn in 1520 tegen het plafond aan­ge­bracht.
Het zijn de sibillen van Tibur (Tivoli), Delphi, Cumae en de Hellespont, die een verdraagzame wereld in herinne­ring roepen.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Cappella Carafa, Lippi, fresco’s tegen de achterwand
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Cappella Carafa, Lippi, fresco’s tegen de achterwand

– Filippino Lippi: Fresco’s

Vrijwel de gehele kapel is gedecoreerd met schit­terende fres­co’s, waarin scènes uit het leven van de heilige en kerk­vader Thomas van Aqui­no worden uitgebeeld. Zij zijn van de hand van Filippino Lippi en dateren uit 1488/9.
Aan de werking van de schilderingen, hun illusionisme, is afbreuk gedaan door het later inbouwen van het graf­monu­ment voor paus Paulus IV en de vernietiging van Lippi’s schil­de­ringen op de linkse wand van de kapel.
Filippino Lippi was de zoon van de karmelieter monnik Fra Filippo Lippi, die zelf ook schilder was. Tijdens een Mariaprocessie in 1457 schaakte hij de non Lucrezia Buri en ver­wek­te Filippino bij haar.

– Annunciatie

Tegen de achterwand direct boven het hoogaltaar, in een rijke renais­sanceomlijsting toegeschreven aan Giu­liano da Maiano, is de Annunciatie afgebeeld, waar­op Thomas van Aquino de opdracht­gever, kar­di­naal Oliviero Carafa, aan Maria voorstelt. De expres­sie­ve gezichten, ranke figuren en diep geplooide gewa­den zijn kenmerkend voor het werd van Lippi.
Het werk is geschilderd in olieverf op hout.

– Maria Tenhemelopneming

Boven de ‘ Annunciatie’ de in mooie tinten uitgewerkte ‘Maria Hemel­vaart’ in de kring der apostelen, die de gehele ach­ter­wand beslaat.
Lippi spiegelt de beschouwer voor dat het altaar vrijstaat in de ruim­te, door­dat hij deels reële en deels illusionis­tische ruim­te­geledingen naar voren of terug laat springen. De omlijsting van het altaar is mooi plas­tisch, echter de plas­ticiteit van het balda­kijn wordt voorgewend, door­dat het door de koorden waaraan het hangt naar voren springt in de schijn­baar driedimensionale ruim­te van de omlijstende architectuur van de Hemelvaart. Deze neemt op haar beurt, zij het variërend, de vormen van de reële archi­tectuur op en zet deze op een voor het oog logische wij­ze voort zon­der daarbij werkelijk de voortzetting daarvan te zijn. Dit illu­sionisme is niet alleen maar een artis­tiek spelletje, maar heeft ook een theologisch-didac­tische functie. De rijkere schijn­archi­tectuur die het gefingeerde uit­zicht op het land­schap om­lijst, komt in haar verho­ging van de werkelijke archi­tectuur van de kapel overeen met de verho­ging van het paradijselijke land­schap met de Hemelvaart van Maria. Zo wordt de achterwand van de kapel met schilderkunstige middelen gene­geerd; daar­voor in de plaats komt een visioen van de heerlijkheid in het hier­na­maals. Door het per­spec­tief wordt de beschouwer deze wereld van het heil ingetrokken. De rich­ting waar­in de zich ‘ach­ter’ het altaar bevin­dende getuigen van de Hemel­vaart kij­ken en de manier waarop zij geba­ren, leiden de aandacht van de beschou­wer weer omhoog, naar de te midden van de engelen weg­zwe­ven­de gestalte van Maria. Met het bal­dakijn schept Lippi een onderste afslui­ting van het eigenlijke Hemel­vaart­tafe­reel, waardoor het formaat van deze voorstelling binnen de voor­stelling het ideaal van de cirkel bena­dert.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, trans re, Cap Carafa, Achterwand onder, Annunciatie, 2009
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Cappella Carafa, Lippi, annunciatie
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, trans re, Cap Carafa, Achterwand boven, Maria Tenhemelopneming, 2009
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Cappella Carafa, Lippi, Maria Hemelvaart
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, trans re, Cap Carafa, wand re, Taferelen Thomas van Aquino, 2009
Lippi, Apotheose van Thomas van Aquino

– Apotheose of de disputa van Thomas van Aqui­no

Deze frescoreeks is tegen de rechtse wand aangebracht.

– Taferelen uit het leven van de heilige Thomas van Aquino
Het fresco in de bovenste zone.

– Triomf van de heilige Thomas van Aquino over de ketters en het wonder van het kruis
Het fresco in de onderste zone.
Ketters zijn hier de vertegenwoordigers van welke valse geloofsleer dan ook. Links staan de aartsketters Arius, Apolli­narius en Averroes en rechts zijn Sabellias, Euchites en Manes te identificeren, allen met hun boeken op de grond gegooid.
In de beide jongelingen rechts ziet men van oudsher jeugdportretten van twee van de de’Medici-pausen Leo X en Cle­mens VII (die beiden in de apsis achter het hoogaltaar begra­ven liggen).
Interessant is het panorama op Rome, dat door Lippi links van de troon in de achter­grond is ingevoegd. Het rui­ter­standbeeld van Marcus Aurelius, dat nu op het Capitool staat, is hier te zien op zijn oorspronkelijke stand­plaats bij het paleis van San Gio­van­ni in Latera­no.

– Pirro Ligorio: Grafmonument van paus Paulus IV

Deze paus (Gian Pietro Carafa) regeerde van 1555 tot 1559, was Dominicaner monnik en afkomstig uit de familie die deze kapel heeft laten bouwen.
Hij was de grootinquisiteur van de contrareformatie, die onder ande­re de Index van ver­boden boeken samenstelde, en degene die in Rome en in rest van Italië de joden in getto’s ‘concen­treer­de’ en die bij het volk zo gehaat was, dat men na zijn dood zijn stand­beeld op het Capitool onthoofde.
Het monument, dat tegen de linkse kapelwand staat, werd direct na de dood van de paus uit­gevoerd door Giacomo Cerignola en Tom­maso Cassignola naar een ontwerp van Pirro Ligorio. Hij heeft in de realistische stijl van de renaissance in het grafmonu­ment nog iets van het vreeswekkende karakter van de paus weten vast te leggen.
Voor de bouw van dit grafmonument werd helaas het prach­ti­ge fresco van Filippino Lippi over de deugden en ondeug­den worden verwijderd.

– Andrea Verrocchio: Putti

De twee putti zijn tegen de buitenmuur aan weerszijden van de boog aangebracht.
De beide putti zijn afkomstig van het grafmonument van Tor­nabuoni, dat in de 17e eeuw werd omge­smolten en waar­van de overige figuren zich bevinden in musea in Florence.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, trans re, Cap Caraffa, Mon paus Paulus IV, 2009
Ligorio, grafmonument van paus Paulus IV

Links van de Cappella Carafa

– Giovanni da Cosma: Grafmonument van Guillaume (Guglielmo) Durand de Oude­re

Guillaume Durand was bisschop van Mende (Langue­doc, Fran­krijk) en overleed in 1296.
Hij zou inter­na­tionaal bekend worden onder de namen Withelm Duran­dus de Oudere en Gulielus Durandi. Hij was een
van de belangrijkste theolo­gen van de 13e eeuw en auteur van belang­rijke canonieke en liturgische wer­ken, zoals het Rationale, een voor de middeleeuwse ico­no­gra­fie belangrijk werk.
Zijn wandgraf is een gesigneerd werk van de moza­ïek­wer­ker Giovanni di Cosma. Het heeft een gotische om­lijs­ting met enge­len die een gordijn openhou­den om uit­zicht te geven op het beeld van de overledene.
Hierboven bevindt zich een glas­achtig cosmaten­moza­ïek op een gou­den ondergrond, voorstellende ‘Tro­nen­de Ma­donna met Kind tussen Sint Domi­nicus en Sint Pri­vatus’. Pri­va­tus kan herkend wor­den aan de mijter en Domi­nicus aan diens Dominicaner ha­bijt, de tonsuur en een ster naast zijn schou­der. De overledene is hier afge­beeld als de kleinere, knie­lende figuur.
Het monument stond oorspronkelijk opge­steld in de Cappella Altieri, maar is in 1670 naar de huidige loca­tie ver­plaatst. Het werd in 1817 stevig geres­tau­reerd door Camillo Ceccarini.

– Romeinse School: Grafmonument van Ono­frio (of Anto­nio) Camaiani

Dit monument is geplaatst onder dat van Guillaume Durand, zodat een soort dub­bel­graf ontstaat.
De tombe is echter van een veel later tijdstip, namelijk 1574, en gemaakt van poli­chroom mar­mer.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Onbekende kapel, onbekend plafond (internet)
Ruimte achter het monument van Durand *
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Trans re, tussen Cap Caraffa en Cap Ognissanti, graf van Durant en Camaiani, 2011
Da Cosma, Monument van Durand (boven) en Camaiani (onder)

Rechtse transept, voorzijde

– Ennio Bonifazi: Orgel

Het orgel in het rechtse transept werd besteld door kardinaal Scipione Bor­ghe­se en is boven aan de gevel geplaatst tussen de Cappella Altieri en de Cap­pella Capra­nica. Het dateert van 1630. Het cantorium werd rijk gede­co­reerd door Pao­lo Maruscelli in overeenstemming met die in de sym­metrische posi­tie in het link­se transept.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, trans re, voorzijde met orgel, 2009
Rechtse transept, Bonifazi, orgel

 * Bron afbeelding: Internet (auteur niet kunnen achterhalen)